PRIVACYVERKLARING PRAKTIJK VOOR
HAPTOTHERAPIE BEUNINGEN.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht
(WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over
uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het
dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens
die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener,
bijvoorbeeld bij de huisarts.
U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische
gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als
uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het
cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens
zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt
worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is
afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt
alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en
het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u
de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
. NAW-gegevens verzekerde
. Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
. Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
. Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
. Kosten van de behandeling

Wij zijn opgenomen in het register van GZ haptotherapeuten en vallen daardoor automatisch onder de klachtenprocedure van de vereniging. (VVH)
Deze voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.
De wet beoogt voor cliënten een laagdrempelige, onafhankelijke behandeling van klachten.
Meer informatie vindt u bij de klachtenprocedure van de vereniging of in onze praktijk.